Gedragscode :: Helder Controle

Gedragscode Helder Controle B.V.

De doelstelling van de gedragscode is om algemeen aanvaard gedrag binnen Helder Controle B.V. te definiëren. Ze biedt alle medewerkers van Helder Controle B.V. houvast en geven ze richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen we het vertrouwen in ons kantoor blijven waarmaken. Medewerkers zijn verplicht zich hieraan te houden.

Uitgangspunten

Helder Controle B.V. streeft naar verscheidenheid onder haar werknemers, en een werkomgeving waar mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van ons kantoor. Wij zullen uitsluitend medewerkers werven, in dienst nemen en bevorderen op basis van de capaciteiten en vaardigheden die nodig zijn voor het werk dat moet worden gedaan. Wij willen ook veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. Daarnaast willen wij samen met de medewerkers de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen ontwikkelen en vergroten.

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Tijdens de uitoefening van hun functie zijn zij verplicht op te treden in een eerlijke, open en zorgvuldige manier in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.
In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedragscode van de beroepsorganisatie verplicht in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden de volgende basisprincipes voorgeschreven voor al onze dienstverlening:

Integriteit

In de VGBA is deze beroepseis vastgelegd in artikel A-100.4: "De (..)accountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op". Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover klanten als tegenover collega's. Ons kantoor is zodanig ingericht dat een beheerste en integere bedrijfsuitoefening wordt gewaarborgd.

Onafhankelijkheid

De extern accountants en onze medewerkers die een controleopdracht uitvoeren zijn onafhankelijk ten opzichte van de desbetreffende controlecliënt. Onafhankelijkheid in wezen en schijn is vereist, om het de externe accountant mogelijk te maken om als resultaat ven een door hem uitgevoerde controleopdracht een voor een ieder acceptabel oordeel uit te spreken zonder vooringenomenheid, tegengestelde belangen of door een derde op hem uitgeoefende druk.

Objectiviteit

Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden.

Deskundigheid en zorgvuldigheid

Wij verlenen op adequate wijze onze diensten op basis van kennis en door te handelen in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement). Wij houden relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen. De deugdelijke onderbouwing van onze werkzaamheden wordt in de cliëntdossiers vastgelegd. 

Geheimhouding

Alle informatie over opdrachten en klanten moet geheim worden gehouden.

Professioneel gedrag

We handelen op basis van een professioneel kritische instelling en beschouwing. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. 

Praktische uitwerking

 • We verlenen professionele dienstverlening door ons aan de volgende richtlijnen te houden. 
 • We verlenen professionele diensten in overeenstemming met het beleid van Helder Controle B.V. en de betreffende technische en professionele normen. 
 • We bieden alleen die diensten die binnen ons competentiebereik vallen en streven ernaar om niet minder te leveren dan hetgeen we hebben toegezegd. 
 • We concurreren scherp en zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn. 
 • We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze. 
 • We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen. Tenzij toegestaan, gebruiken we geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van Helder Controle B.V. of ten gunste van derden. 
 • We maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien dit nodig is en wanneer wij hiervoor de desbetreffende goedkeuring hebben verkregen en/of wij hiertoe verplicht zijn vanwege juridische, wettelijke of professionele vereisten. 
 • We willen belangenverstrengeling voorkomen. Indien er sprake is van potentiële belangenverstrengeling en we ervan overtuigd zijn dat de belangen van de respectievelijke partijen op een juiste wijze kunnen worden beschermd door middel van de implementatie van geëigende procedures, zullen wij deze procedures implementeren. 
 • We koesteren onze onafhankelijkheid. We beschermen het vertrouwen van onze klanten en andere belanghebbenden door ons te houden aan wettelijke en professionele normen die zijn opgesteld om ons in staat te stellen zo objectief mogelijk te werken. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. We reageren actief op situaties en omstandigheden die onze objectiviteit in gevaar brengen of lijken te brengen. 
 • Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke kwesties of kwesties waarbij Helder Controle B.V. een risico loopt, raadplegen we het bestuur van Helder Controle B.V. voordat we tot actie overgaan. We volgen de technische en administratieve vereisten van raadpleging die voor ons van toepassing zijn. 
 • Het is voor ons onacceptabel om steekpenningen te aanvaarden of te betalen; 
 • Iedere medewerker onthoudt zich van enige betrokkenheid bij strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen in onze praktijk kunnen schaden. 
We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van de gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. Helder Controle B.V. wil individuele personen beschermen tegen represailles. Het bestuur van Helder Controle B.V. is verantwoordelijk voor de behandeling van problemen die onder de aandacht worden gebracht. De externe Compliance Officer zorgt voor de opvolging van meldingen. 

Sancties

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen die zelfs tot ontslag kunnen leiden. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.